တာဝန်ယူမှုနှင့်တာဝန်ခံမှုရှိသောအစိုးရ

Message09.11.2017
FNF Myanmar

လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အစိုးရခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်းတို့ကိုရွေးချယ်လိုက်သော ပြည်သူလူထု၏စရိုက်
လက္ခဏာကိုရောင်ပြန်ဟပ်ကာ ပြည်သူလူထု၏လိုလားချက်များနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နားထောင်၍ဖြေရှင်းပေးသည်ဆိုပါက
ဒီမိုကရေစီအစိုးရပင်ဖြစ်သည်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်အစိုးရခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့် ဤသို့ဆောင်ရွက်ရန်
ပျက်ကွက်ခဲ့လျှင် လူထုအနေဖြင့် ထိုတာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်နိုင်မည်ဟု ၎င်းတို့ထင်မြင်ယူဆသည့် အခြားသူများကို
ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိုင်သော အခွင့်အရေးနှင့်နည်းလမ်းများ ဖန်တီးထားရန်လိုအပ်သည်။

အဆိုပါအခြေအနေကို အောက်ပါ
အလေ့အထများနှင့် အင်စတီကျူးရှင်းများအနေဖြင့် တွေ့ရှိနိုင်သည်။

• လွတ်လပ်၍တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲများ
• အားကောင်းသောနိုင်ငံရေးပါတီများ (အစိုးရနှင့် အတိုက်အခံနှစ်ဘက်စလုံး)
• အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့် အာဏာအလွဲသုံးစားမှုကိုတိုက်ဖျက်သည့် ခိုင်မာသောဥပဒေများ

Source: Teehankee, Jolio C. (2005). Liberalism: A Primer. Published by National Institute For Policy Studies. Manila.