တာဝန်ယူမှုများမရှိဘဲ အခွင့်အရေးများမရှိ

Message11.12.2017
FNF Myanmar

အခွင့်အရေးများနှင့် တာဝန်ရှိမှုများသည် တစ်ခုမရှိဘဲ တစ်ခုမရှိနိုင်ပါ။ တစ်စုံတစ်ယောက်တွင် အခွင့်အရေးတစ်ခုရှိလျှင် ၎င်းတို့တွင် အခြားသူများ၏ အခွင့်အရေးများကို မတော်မတရား မလုပ်ရန် သက်ဆိုင်သည့် တာဝန်ရှိမှုတစ်ရပ်ရှိရပေမည်။ ဥပမာအားဖြင့် ပြောရလျှင် သင်၏ လွတ်လပ်စွာပြောခွင့်ကို တခြားတစ်ယောက်အား နိမ့်ကျစေသည့် သို့မဟုတ် ၎င်းအား ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဖြစ်စေသည့် မဟုတ်မမှန်စကားများ မပြောဆိုရန် သင်၏ တာဝန်ရှိမှုက ကန့်သတ်ထားပါသည်။

ဤသို့ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူ့အခွင့်အရေးတာဝန်ရှိမှုများကို အစိတ်အပိုင်းသုံးရပ်ခွဲနိုင်သည်။ ယင်းတို့မှာ လေးစားရန် တာဝန်၊ ကာကွယ်ရန်တာဝန်နှင့် ဖြည့်စွမ်းရန်တာဝန်တို့ဖြစ်သည်။
ပညာသင်ကြားခွင့်ကို နမူနာအဖြစ်ထားပြီး ပြောရလျှင် - အစိုးရသည် အောက်ပါတာဝန်များရှိသည်

လေးစားမှု။  ။ ၎င်းတို့သည် အချို့သောလူအုပ်စုများ (အမျိုးသမီးများ၊ လူနည်းစုများ၊ မသန်စွမ်းများ)ကို  ကျောင်းတက်ခြင်းမှ မမျှမတတားဆီးသော ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်(ဖျက်သိမ်း) ရပါမည်။

ကာကွယ်မှု။  ။ ၎င်းတို့သည် စာသင်ကျောင်းအကြီးအကဲများနှင့် ဆရာများက အချို့သော ကျောင်းသားများနှင့် မိသားစုများကို မမျှမတခွဲခြားဆက်ဆံမှုမရှိစေရန် သေချာစေရပါမည်။

ဖြည့်စွမ်းမှု။  ။ ၎င်းတို့သည် ဝေးလံခေါင်ဖျားဒေသများတွင်နေထိုင်သည့် လူ့အသိုက်အဝန်းများတွင် စာသင်ကျောင်းများဆောက်လုပ်ကာ လုံလောက်သည့် အရင်းအမြစ်များနှင့် ဆရာများ ထောက်ပံ့ပေးရပါမည်။